Left Navigation

Services Portfolio and Launch Status

Services Portfolio and Launch Status (Data Compile as on November 2018)
S. No. State/UT Name Number of Districts No. of District where Services Launched No. of Approved Services & Launch Status
Launched Yet to Launch Approved Launched
1 Andaman & Nicobar Islands 3 0 3 78 0
2 Andhra Pradesh 13 13 0 50 50
3 Arunachal Pradesh 23 22 1 22 6
4 Assam 33 33 0 53 46
5 Bihar 38 38 0 71 50
6 Chandigarh 1 1 0 35 22
7 Chhattisgarh 27 27 0 31 126
8 D&N Haveli 1 1 0 68 43
9 Daman & Diu 2 2 0 69 43
10 Delhi 11 11 0 28 14
11 Goa 2 2 0 242 65
12 Gujarat 33 33 0 202 202
13 Haryana 22 22 0 425 425
14 Himachal Pradesh 12 12 0 51 46
15 Jammu & Kashmir 22 0 22 60 0
16 Jharkhand 24 24 0 30 24
17 Karnataka 30 30 0 346 65
18 Kerala 14 14 0 44 39
19 Lakshadweep 1 0 1 37 0
20 Maharashtra 36 35 1 70 52
21 Manipur 16 16 0 35 35
22 Meghalaya 11 11 0 32 13
23 Mizoram 8 8 0 31 31
24 Madhya Pradesh 52 51 1 446 262
25 Nagaland 11 11 0 30 30
26 Odisha 30 30 0 23 9
27 Puducherry 4 4 0 72 72
28 Punjab 22 22 0 42 42
29 Rajasthan 33 33 0 114 500
30 Sikkim 4 4 0 28 28
31 Tamil Nadu 32 32 0 92 82
32 Telangana 31 31 0 50 47
33 Tripura 8 8 0 21 23
34 Uttar Pradesh 75 75 0 26 26
35 Uttarakhand 13 13 0 28 17
36 West Bengal 23 18 5 195 116
Total 721 687 34 3277 2651